Polityka Prywatności

§ 1

 1. Administratorem danych osobowych jest Warsztat Ślusarsko-Mechaniczny Julianna Okrutna z siedzibą w Radomiu, 26-600, ul. Bliska 38, NIP: 796-007-97-19.
 2. Adres kontaktowy poczty elektronicznej Administratora: w.s.m@wp.pl
 3. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

§ 2

 1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu realizacji działalności prowadzonej przez Administratora, a także prawidłowego funkcjonowania Serwisu Internetowego, w tym m.in. właściwej komunikacji z Użytkownikami, prezentacji oferty lub przekazywania informacji.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkowników jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na realizacji celów działalności Administratora.
 3. W przypadku wysyłki materiałów informacyjnych przez Administratora kanałem elektronicznym podstawą prawną jest zgoda osoby, do której informacje są wysyłane. Wycofanie zgody na wykorzystanie kanału elektronicznego spowoduje zakończenie wysyłki materiałów informacyjnych.
 4. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych Użytkownika:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • adres do korespondencji,
 5. Podanie wyżej wskazanych danych jest dobrowolne.
 6. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Administrator może wymagać podania innych danych niezbędnych do ich realizacji. 
 7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
  • wycofania zgody na przetwarzanie danych (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
  • dostępu danych i ich sprostowania,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. W celu realizacji powyższych uprawnień należy wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: w.s.m@wp.pl.
 9. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

§ 3

 1. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są przez Administratora:
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie Umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania Umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 2. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wspierającym Administratora poprzez świadczenie usług informatycznych, doradczych, prawnych, marketingowych oraz finansowych i finansowo-księgowych, dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Serwisu Internetowego, a także upoważnionym przez Administratora osobom między innymi wspólnikom, pracownikom i współpracownikom.
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności podatkowymi i rachunkowymi.
 4. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

§ 4

 1. W ramach prowadzenia Serwisu internetowego Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach i ich zachowaniu poprzez dobrowolnie wprowadzenie danych przez Użytkownika do odpowiednich formularzy, w tym danych osobowych, o ile zostaną podane, które zostają wprowadzone do systemów Administratora, a także poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie.
 2. Od Użytkowników mogą być gromadzone za pośrednictwem Serwisu informacje o parametrach połączenia, dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Serwisie.
 3. Dane podane przez Użytkownika w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

§ 5

 1. Serwis Internetowy Administratora używa plików cookies.
 2. Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin poszczególnych stron internetowych.
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies sesyjne i stałe:
  • Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
  • „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu Internetowego.
 5. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości Serwisu. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez Użytkownika, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera dokumentacja danej przeglądarki internetowej.
 7. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki zgodnie z jej instrukcją. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić korzystanie z niektórych funkcjonalności dostępnych na stronach internetowych Serwisu, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych.